Mitä maksuseurauksia verotarkastuksesta voi aiheutua?

Verotarkastuksen perusteella maksuunpannaan yleensä varsinaisen veron lisäksi veronkorotusta, veronlisäystä ja korkoja kuten viive- ja viivästyskorkoja. Koroista voit lukea tarkemmin täältä.

Tutustu tästä aihealueisiin:

Veronkorotus

Veronkorotus on rangaistusluonteinen seuraamus muun muassa niissä tilanteissa, joissa veroilmoitus on myöhästynyt tai kun verotus on jäänyt kokonaan toimittamatta veroilmoituksen laiminlyönnin takia. Veronkorotus voidaan määrätä myös muun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi annettavan ilmoituksen kuin veroilmoituksen, sen liitteiden tai lisätietojen laiminlyönti- tai puutetilanteissa.

Lain mukaan verottajalla on useimmissa tilanteissa harkintavaltaa veronkorotuksen määräämisessä. Laissa on lisäksi erikseen säädetty niistä tilanteista, joissa veronkorotus on määrättävä. Verohallinto on antanut ohjeen veronkorotuksesta Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa verovuodelle 2017.

Vaikka verotarkastuksen aiheuttamat verojen maksuunpanot jäisivätkin lopullisiksi, osaava verojuristi on monesti pystynyt löytämään aineistosta tosiseikkoja, joilla veronkorotuksia saadaan kohtuullistettua.

Oikeuskäytännössä on ollut esillä kysymys siitä, voidaanko verotuksessa samasta teosta rangaista kahdesti (Ne bis in idem). Veronkorotus on rangaistusluonteinen seuraus ja vakavimmat veronkiertoasiat käsitellään oikeusistuimissa rikosasioina. Ratkaisussa KHO 2014:145 A:lle oli määrätty jälkiverotusten yhteydessä veronkorotukset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla A:lle jälkiverotusten yhteydessä määrätyt veronkorotukset poistettiin, kun veronkorotukset oli määrätty samasta teosta, josta hänet oli hovioikeuden lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä tuomittu rangaistukseen. Tapauksessa riitti, että veronkorotukset oli määrätty eli Verohallinto oli tehnyt päätökset veronkorotuksista.

Takaisin ylös

Veronkorotuksen määräämättä jättäminen

Verohallinto voi myös jättää veronkorotuksen määräämättä, jotta Verohallinto voi myöhemmin päättää, viekö se asian rikosasiana poliisille.

Päätös veronkorotuksesta voidaan jättää tekemättä verotuspäätöstä tehtäessä ja tehdä se erillisellä päätöksellä. Veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä jättämisestä on ilmoitettava verovelvolliselle viimeistään verotuspäätöksen yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jälkiverotuspäätöksessä ei lue veronkorotuksen kohdalla euromäärää.

Erillistä veronkorotusta koskeva päätös on tehtävä viimeistään asianomaisen verotuspäätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jollei toimivaltainen viranomainen ole tehnyt asiasta mainitussa ajassa rikosilmoitusta tai saanut tietoa esitutkinnan aloittamisesta.

Takaisin ylös

Veronlisäys

Jos veron maksaa eräpäivän jälkeen, joutuu maksamaan veronlisäystä. Veronlisäystä maksuunpannaan verotarkastuksen seurauksena maksettavalle jälkiverolle.

Veronlisäystä maksetaan arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja varainsiirtoverosta.

Veronlisäys on määrältään kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Avuksi voi ottaa viivekorko- ja veronlisäyslaskurin. Laskurilla voi laskea veronlisäyksen määrän.

Takaisin ylös