Verotarkastuksen kesto ja laajuus

Yrittäjä kokee verotarkastuksen usein epämiellyttävänä tapahtumana. Käynnissä olevan verotarkastuksen aikana yrittäjä on epätietoinen verotarkastuksen lopputuloksesta. Säännösten mukaan verotarkastuskertomus tulee laatia viivytyksettä.

Verotarkastus tulee laatia verovelvollisen kuulemisen ja tarpeellisten lisäselvitysten jälkeen asioiden määrään ja laatuun nähden kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisen ajan käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty laissa eikä Verohallinnon ohjeessa hyvästä verotarkastustavasta. Kohtuullinen aika ei voine kuitenkaan tarkoittaa useita vuosia.

Verottajan tulee ilmoittaa verovelvolliselle, jos verotarkastuskertomuksen valmistuminen viivästyy olennaisesti lisätietojen hankkimisen tai muun verovelvollisesta riippumattoman syyn vuoksi.

Perustuslain 21 §:n mukaan

”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.”

Verotarkastuksen muodot

Kokonaisverotarkastus käsittää kaikki verolajit. Tällöin kohteena ovat esimerkiksi elinkeinoverotukseen, arvonlisäverotukseen ja ennakkoperintään liittyvät asiat.

Osittainen verotarkastus tarkoittaa vain jonkin verolajin tarkastamista tai tarkastamisen ulottamista tiettyihin vuosiin tai tilikausiin. Osittaisella verotarkastuksella saatetaan tarkastaa pelkästään arvonlisäverotuksen oikeellisuus.

Vertailutietotarkastuksessa verotarkastus tehdään verotuksessa tarvittavien vertailutietojen hankkimiseksi. Myös verotarkastuksen yhteydessä esiin tulleita tietoja voidaan käyttää vertailutietoina. Vertailutietotarkastus tarkoittaa käytännössä sitä, että verottaja etsii tietoa, josta on apua vaikkapa toiseen verotarkastukseen.

Yrittäjän verotus suhteessa yrityksen verotukseen

Yrittäjän ja yrityksen verotus on hyvä mieltää yhtenä kokonaisuutena. Yritysmuodosta riippuen ne vaikuttavat enemmän tai vähemmän toisiinsa. Verotarkastuksen perusteella saatetaan puuttua sekä yrityksesi verotukseen että henkilökohtaiseen verotukseesi. Useimmiten omistajavetoisissa yrityksissä verotus koskee käytännössä sekä yritystä että yrityksen omistajan henkilöverotusta.