Vero on maksettava ajoissa verovalituksesta huolimatta

Maksuunpantu vero on maksettava maksulipun eräpäivään mennessä. Verotarkastuksessa maksuunpantu vero on maksettava, vaikka siitä olisi valitettu. Poikkeuksen tästä muodostaa täytäntöönpanon keskeyttäminen. Täytäntöönpanon keskeyttämisellä tarkoitetaan verojen perinnän kieltoa tai keskeytystä. Verojen perimisen kieltäminen tarkoittaa ulosoton kieltoa tai keskeytystä.

Täytäntöönpanon kielto ja keskeytys

Täytäntöönpanon kieltoa/keskeytystä koskeva pyyntö pitää tehdä kirjallisesti viranomaiselle, joka käsittelee veron määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa oikaisuvaatimusta tai valitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa verotuksen oikaisulautakuntaa, hallinto-oikeutta tai korkeinta hallinto-oikeutta. Jos asian käsittely kuuluu oikaisulautakunnalle, täytäntöönpanon kiellosta tai keskeytyksestä voi päättää myös Verohallinto.

Päättyneen verotarkastuksen perusteella täytäntöönpanokieltoa tai verojen perimisen keskeyttämistä ei voida saada. Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva asia voidaan saattaa vireille vasta kun asiasta on annettu maksuunpanopäätös. Veron täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva hakemus voidaan tehdä käytännössä vain niissä tilanteissa, joissa verotarkastuksen perusteella tehdyistä verotustoimenpiteistä vaaditaan oikaisua.

Pelkkä keskeytyshakemus ilman valituskirjelmää ei käytännössä anna aihetta täytäntöönpanon keskeyttämiselle, koska hakemus tulkitaan tällöin ilmeisen aiheettomaksi. Jotta verot eivät menisi maksamattomina ulosottoon, tulee siis laatia perusteltu oikaisupyyntö samalla kun keskeytyshakemus tehdään. Tässä tilanteessa verojuristin apu on tarpeen.

Uusi veronkantolaki on tullut voimaan 1.1.2017. Jos verolle on määrätty täytäntöönpanon kielto tai keskeytys muutoksenhaun ajaksi, Verohallinto ei voi käyttää palautusta veron suoritukseksi. Jos täytäntöönpanon kielto tai keskeytys on annettu ainoastaan osittaisena, maksun tai palautuksen käyttämiselle ei ole estettä. Osittainen täytäntöönpanon kielto tai keskeytys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omaisuuden ulosmittaus on sallittu, mutta omaisuutta ei saada myydä tai varoja tilittää.

Kokeneen verojuristin apu on perusteltua

Verohallinnon täytäntöönpanokieltoa koskevat uudet tietokoneohjelmat ovat kärsineet ainakin vuoden 2017 alusta lukien tietyistä ongelmista. Täytäntöönpanokieltoasioissa kokeneen verojuristin apu ja kontaktiverkko Verohallinnossa tulee erityisen tärkeään asemaan. Täytäntöönpanon kielto on äärimmäisen tärkeää erityisesti niissä tapauksissa, joissa liiketoiminta jatkuu normaalisti verotarkastuksen perusteella toteutetusta jälkiverotuspäätöksestä huolimatta.