Tilastotietoja verotarkastuksesta

Verohallinto tekee vuosittain useita tuhansia verotarkastuksia. Verohallinnon vuotta 2016 koskevan vuosikertomuksen tilastotietojen mukaan verotarkastuksia suoritettiin yhteensä 4155 ja muita valvontatoimenpiteitä 205. Verotarkastuksia, vertailutietokäyntejä ja valvontakäyntejä oli siten toimintavuoden aikana yhteensä 4360 ja pelkästään verotarkastusten osalta yhteenlaskettu maksuunpantujen verojen määrä oli 245 MEUR.

Jos maksuunpantujen verojen jakautumisesta tehtyihin verotarkastuksiin tehtäisiin teoreettista laskelmaa, saataisiin kullekin verotarkastukselle maksuunpantuina veroina 58 965 euroa. Tällaisen laskelman tekeminen ei ole välttämättä mielekästä, mutta antaa tiettyjä suuntaviivoja. On hyvä huomioida, että verotarkastusten yhteydessä puhutaan maksuunpannuista veroista. Eri valitusvaiheiden (oikaisu, verovalitus hallinto-oikeuteen ja/tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen) jälkeen maksuunpantujen verojen määrä voi olla alhaisempikin verrattuna maksuunpantujen verojen määrään.

Verohallinnon vuotta 2017 koskevien tietojen mukaan verovalvontatoimenpiteitä on ollut vuonna 2017 yhteensä 3630. Edellisestä vuodesta huomattavasti laskenut määrä johtuu todennäköisimmin Verohallinnon teknisistä muutoshankkeista. On oletettavaa, että verovalvontatoimenpiteiden määrä pysyy aikaisempien vuosien tasolla.

Trendi näyttää siltä, että verotarkastusten määrä on hieman laskenut vuoden 2014 kasvun jälkeen, mutta asettunut yli neljäntuhannen tarkastuksen vuositasolle. Vuonna 2014 tehtiin 4666 verotarkastusta, kun vuonna 2015 verotarkastusten määrä oli 4589 ja vuonna 2016 yhteensä 4155. Verotarkastusten määrän selvä kasvu vuoden 2013 jälkeen selittynee muun muassa sillä, että Verohallinto on toteuttanut useita kohdennettuja valvontaprojekteja harmaan talouden torjumiseksi.

Verotarkastukset vuosina 2012–2017

Verottajan suorittamien valvontatoimenpiteiden ja verotarkastusten perusteella maksuunpantujen verojen määrät ovat olleet vuosina 2012–2017 seuraavat:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valvonta­toimen­piteiden lukumäärät
Vero­tarkastukset 3 151 3 362 4 666 4 589 4 155 2 937
Valvonta­käynnit 538 491 2 021 784 124 693
Vertailu­tieto­tarkastukset 267 444 406 67 81 -
Yhteensä 3 956 4 297 7 093 5 440 4 360 3 630
Vero­tarkastusten perusteella maksuun­pannut verot (milj. euroa) 228 510 406 444 245 178

(Lähde: Verohallinto)