Korot

Verovelka on kuin mikä tahansa velka koron osalta. Velan pääomalle juoksee korkoa. Korko määräytyy korkolain mukaan. Viime vuosina vallinneen korkotason mukaan on voinut olla taloudellisesti mielekästä ottaa lainaa jostakin muualta ja maksaa maksuunpantu vero Verohallinnolle, mikäli menestymisen mahdollisuudet verovalituksessa on arvioitu rajallisiksi.

On syytä muistaa, että jälkiverot on maksettava ja korko juoksee, vaikka verotuksesta valittaakin. Mikäli verojuristi laatii hyvin perustellun valituksen ja vaatimuksella vaaditaan täytäntöönpanon keskeyttämistä, Verohallinto voi myöntää täytäntöönpanon keskeytyksen jälkiveroille. Täytyy muistaa, että Verohallinnon ei tarvitse lain mukaan myöntää täytäntöönpanon keskeytystä. Täytäntöönpanon keskeytyksen hakemisessa on syytä kääntyä verojuristin puoleen.

Tutustu tästä aihealueisiin:

Viivekorko

Viivekorko on maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneelle maksamattomalle verolle laskettava korko siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 4 §:ssä ja 5 §:ssä säädetään. Viivekorko on määrältään kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Viivekorko lasketaan verolle määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään, maksupäivä mukaan lukien. Jos maksamatta jätettyä veroa maksetaan osasuorituksin, viivekorko lasketaan erikseen kulloinkin maksamatta olevalle määrälle. Viivekorkoa on maksettava sekä verolle että mahdolliselle veronkorotukselle.

Avuksi voi ottaa viivekorko- ja veronlisäyslaskurin. Laskurilla voi laskea viivekoron määrän.

Takaisin ylös

Viivästyskorko

Viivästyskorko on veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a §:ssä tarkemmin säädetyille veroille laskettava korko. Viivästyskorko on määrältään kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Pääsääntöisesti viivästyskorkoa lasketaan maksamatta olevalle verolle eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään.

Takaisin ylös

Lisämaksujen ja korkojen perimättä jättäminen

Verohallinnon tai muun veroa kantavan viranomaisen on jätettävä veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko kokonaan tai osittain perimättä, jos veron maksaminen on viivästynyt viranomaisen menettelyn vuoksi. Tällainen viivästys voi aiheutua esimerkiksi verotarkastuksen kohtuuttomasta pitkittymisestä.

Asiasta on säädetty hallintolainkäyttölain 53 a §:ssä:

”Jos asia koskee hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen määräämistä tai muutoksenhakua hallintoviranomaisen päätökseen, jolla tällainen seuraamus on määrätty, hallintotuomioistuin tai muu lainkäyttöelin voi ottaa ratkaisussaan huomioon, että asian käsittely on viivästynyt ja loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. Hallintotuomioistuin tai muu lainkäyttöelin voi viivästyksen hyvittämiseksi alentaa hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen määrää tai poistaa sen kokonaan.”

Takaisin ylös