Mikä on verotarkastus?

Verotarkastuksessa Verohallinto tarkastaa Suomessa vero- tai ennakonpidätysvelvollisen taikka muun verosta vastuussa olevan kirjanpitoaineistoa ja muuta aineistoa. Verotarkastuksessa selvitetään, onko verotus toimitettu oikein Suomen verolakien mukaan.


Kirjanpito on verotuksen perusta

Verotus pohjautuu suureksi osaksi kirjanpitoon, jonka laatimisesta säädetään kirjanpitolaissa. On siten luonnollista, että verotarkastus kohdistuu yrityksen kirjanpitoon ja muuhun kirjalliseen aineistoon. Kirjanpidon tulee perustua niin sanottuun hyvään kirjanpitotapaan, joka tarkoittaa muun muassa viranomaismääräyksien sekä kirjanpitolautakunnan antamien lausuntojen ja poikkeuslupien noudattamista. Kirjanpidon ja tositteiden lisäksi verotarkastuksessa voidaan käydä läpi yrityksen urakkasopimukset, kauppakirjat sekä muu vastaava aineisto.


Mikä on verotarkastuksen tarkoitus?

Verotarkastuksessa varmistetaan, vastaavatko kirjanpitomerkinnät tosiasioita ja onko kirjanpidosta ilmenevät tiedot ilmoitettu Verohallinnolle oikein.


Tarkastuksen kohteena voivat olla Suomessa kaikki koti- ja ulkomaiset luonnolliset ja juridiset henkilöt. Tarkastuksen kohteena voi olla myös verovelvollisasema. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuksella selvitetään, onko yksittäinen yritys, yrityksen osa tai yksittäinen henkilö ylipäätään verovelvollinen Suomessa vai ei.


Lue lisää siitä, mitä verotarkastuksessa tapahtuu.